نوترینت روی-بُر NUTREINT ZINC-BOR

تعداد مشاهده :1622

نوترینت روی-بُر NUTREINT ZINC-BOR

ترکیب نوترینت روی- بُر دارای 7 درصد بُر و 8 درصد روی با قابلیت حل کامل در آب می¬باشد. این ترکیب موجب افزایش عملکرد در درختان میوه و سبزیجات می¬شود و توانایی آن‌ها در مقابله با تنش¬های دمایی را افزایش می¬دهد. محلول¬پاشی روی و بر در زمان تورم جوانه¬ها باعث افزایش گلدهی و درصد تشکیل میوه در درختان می¬شود. روی (Zn) نقش عمده¬ای در گرده-افشانی، گل¬دهی و افزایش مقاومت در برابر آفات و بیماری¬ها و ساخت هورمون¬های رشد دارد.  بُر (B) نیز در تقسیم سلولی بافت-های مریستمی، رشد لوله گرده، جوانه¬زنی و تشکیل برگ و گل، همچنین افزایش مقاومت گیاهان در مقابل استرس¬های محیطی، آفات و بیماری¬ها مؤثر می¬باشد.
 نوترینت روی-بُر با فراهمی این دو عنصر امکان استفاده هم‌زمان از این دو عنصر را میسر کرده و از این طریق باعث کاهش هزینه-های کشاورز می¬شود. حلالیت بالای این کود امکان استفاده به‌صورت محلول¬پاشی و کودآبیاری در آبیاری غرقابی و سیستم¬های آبیاری تحت‌فشار را فراهم کرده است.

نام گیاه

مصرف خاکی یا کودآبیاری (کیلوگرم/هکتار)

محلول­پاشی (کیلوگرم/1000 لیتر آب)

زمان مصرف

درختان میوه و مرکبات - پسته

5-5/2

1-5/0

در بهار زمان متورم شدن جوانه­ها قبل از گلدهی، پاییز بعد از برداشت محصول و قبل از ریزش برگ­ها

گیاهان زراعی

5/2-2

5/0

مرحله 4 تا 6 برگی

 

w/w%

بر (B) قابل حل در آب

7 درصد

روی (Zn) قابل حل در آب

8 درصد

قابلیت حل شدن در آب

100 درصد

نام / نام شرکت  
شهر :  
تلفن همراه  
تعداد /حجم درخواستی
توضیحات تکمیلی :