Npower

تعداد مشاهده :2199

Npower

نیتروژن عنصری معدنی است که گیاهان در بیشترین مقدار به آن احتیاج دارند. این عنصر جزئی از بسیاری اجزای سلول شامل اسیدهای آمینه، پروتئین¬ها و اسیدهای نوکلئیک می¬باشد. بنابراین کمبود نیتروژن به‌سرعت از رشد گیاه ممانعت خواهد کرد. اگر چنین کمبودی تداوم یابد، اکثر گونه¬ها دچار کلروز به‌ویژه در برگ‌های پیرتر نزدیک به‌قاعده گیاه می¬شوند.¬
Npower با دارا بودن درصد بالایی از سه فرم پرمصرف نیتروژن (نیترات، آمونیوم و اوره) قادر است به‌صورت محلول‌پاشی و کودآبیاری در مراحل حساس و کمترین زمان نیاز گیاهان به این عنصر اساسی و مهم را برطرف کند.

نام گیاه

مصرف خاکی (کیلوگرم/هکتار)

محلول­پاشی (کیلوگرم/1000 لیتر آب)

زمان مصرف

درختان میوه و پسته

10-15

5/1-1

فروت ست – در طول دوره رشد میوه (پرشدن مغز در پسته)

مرکبات

10-15

5/1-1

بعد از تشکیل میوه

صیفی­جات

5-10

1

مرحله 4 تا 6 برگی تکرار در صورت نیاز

گیاهان زراعی

5-10

5/1

مرحله 4 تا 6 برگی تکرار در صورت نیاز

زعفران

10

5/1-1

بعد از برداشت گل-تکرار با فاصله 15 روز

 

w/w%

ازت کل

21 درصد

     اوره

       نبترات

       آمونیوم                                                                         

13 درصد

4 درصد

4 درصد

 

نام / نام شرکت  
شهر :  
تلفن همراه  
تعداد /حجم درخواستی
توضیحات تکمیلی :